Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti GOPAS SR, a.s., so sídlom: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 881 674, DIČ: 2021800704, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3308/B (ďalej len „Poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a inou osobou (ďalej len „Objednávateľ“), ktorej predmetom je poskytovanie akýchkoľvek služieb Poskytovateľom s výnimkou e-learningových kurzov.
Kontaktný e-mail na Poskytovateľa: info@gopas.sk
Telefonický kontakt na Poskytovateľa: +421 902 903 132

2. Odlišné dojednania v uzatvorenej Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

3. Tieto VOP sa s nižšie uvedenými výnimkami vzťahujú aj na ponuku kurzov poskytovaných inými vzdelávacími zariadeniami (ďalej len „Kurzy partnerov“), ktoré Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi sprostredkovane.

4. Ustanovenými VOP nie sú dotknuté práva na ochranu spotrebiteľa. Tieto sú upravené v II. časti VOP.(tu)

5. Tieto VOP sa vzťahujú na kurzy, testy a konferencie, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky. Na kurzy, testy a konferencie na území Českej republiky sa vzťahujú Obchodné podmienky poskytovateľa GOPAS, a.s. (tu)

6. Zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné spory budú riešené pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike.

 
Objednávky
1. Objednávky - prihlášky sú prijímané písomne, e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu na webových stránkach Poskytovateľa. Ceny na webe sú uvedené bez DPH. Zaslané tlačené a elektronické prihlášky sú považované za záväzné. Zaradenie všetkých prihlásených je vykonávané podľa poradia došlých objednávok (prihlášok). Zaslaním Objednávky - prihlášky Objednávateľ potvrdzuje, že bol s VOP oboznámený.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku (prihlášku) na kurz, ktorý je úplne naplnený; v tomto prípade bude záujemcovi ponúknutý náhradný termín.

3. Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo neprijať objednávku (prihlášku) na konferenciu, pokiaľ je naplnená jej kapacita, a to bez náhrady.

4. Po prijatí objednávky (prihlášky) odošle Poskytovateľ každému nahlásenému účastníkovi pozvánku na školenie/test/konferenciu, prípadne potvrdenie o prijatí objednávky (prihlášky) a registrácii účastníka na požadované školenie. Objednávateľovi je zároveň zaslaná proforma faktúra, pokiaľ už skôr nebolo dohodnuté inak. Zmluva je uzatvorená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky (prihlášky); toto potvrdenie môže byť nahradené pozvánkou.

 
Cena kurzov a konferencií
1. Ceny kurzov a konferencií sú uvedené na weboch Poskytovateľa.

2. Ceny sú uvedené v mene EUR alebo CZK (niektoré Kurzy partnerov) v čiastke bez DPH.

3. V priebehu objednávky je možné vybrať inú menu (CZK, EUR, USD), pokiaľ web Poskytovateľa ponúkne prepočet s uvedením prepočítacieho kurzu. Vybraná mena je záväzná a nie je ju možné po odoslaní objednávky zmeniť.

4. U zákazníkov, ktorí majú zmluvne zjednanú platbu po dodaní, je prepočítaná cena predbežná. V prípade, že ku dňu dodania objednanej služby (kurzu/konferencie) dôjde k zmene výmenného kurzu o viac ako 10 %, je Poskytovateľ oprávnený opraviť prepočet ceny.

5. Nerozlučnou a neoddeliteľnou súčasťou ceny kurzu sú študijné materiály, osvedčenia o absolvovaní kurzu, nápoje počas prestávok a voucher na stravovanie, ktorý je možné uplatniť v zmluvných reštauráciách.

6. Cena testu bude oznámená na vyžiadanie (info@gopas.sk), testy je možné platiť iba v EUR.

 

Platobné podmienky a daňové doklady

1. Pokiaľ z uzatvorenej Zmluvy nevyplýva niečo iné, je účasť na kurze/teste/konferencii podmienená úhradou proforma faktúry tak, aby bola príslušná čiastka poukázaná na účet Poskytovateľa uvedeného na proforma faktúre alebo jej úhradou platobnou kartou na pobočke Poskytovateľa.

2. Po pripísaní platby na účet Poskytovateľa bude vystavený a zaslaný daňový doklad. Ďalší daňový doklad už nebude vystavovaný.

3. Neuhradenie proforma faktúry nie je považované za riadne zrušenie kurzu.

4. Pri úhrade kurzu prevodom je Objednávateľ povinný uvádzať ako variabilný symbol číslo proforma faktúry alebo faktúry.

5. Platba v hotovosti je u Poskytovateľa možná, po vykonaní ktorej vydá Poskytovateľ Objednávateľovi doklad o zaplatení.

6. Poskytovateľ je oprávnený vrátiť platbu, ktorá bola prevedená v inej mene, skôr ako je vystavená proforma faktúra alebo faktúra, alebo na iný účet, skôr ako je uvedené na tomto doklade, a to vo výške, ktorá bola pripísaná na účet.

 
Storno podmienky a zmena termínu kurzu
1. Bezplatné zrušenie kurzu (storno) alebo presun konania kurzu prijíma Poskytovateľ e-mailom (info@gopas.sk) viac ako 5 pracovných dní (najneskôr šiesty pracovný deň do 15:30) pred začiatkom kurzu.

2. Pri neskoršom zrušení kurzu (netýka sa Kurzov partnerov) sú účtované storno poplatky vo výške 100 % ceny kurzu vrátane DPH. Účastník kurzu ho môže absolvovať v náhradnom termíne v rámci Garancie získaných vedomostí.

3. Poskytovateľ má právo presunúť dátum konania kurzu z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (prerušenie dodávky prúdu, náhle onemocnenie lektora atď.). V prípade, že účastníkovi nebude náhradný termín vyhovovať, bude mu vystavený dobropis a zaplatená cena vrátená do 14 dní.

4. V prípade zásahu vyššej moci spočívajúcej v uzatvorení prevádzkarne alebo jej neprístupnosti, nariadenej karanténe lektora, obmedzenie v cestovani medzi krajinami a pod. budú prezenčné kurzy poskytované on-line/GTT formou.

5. Poskytovateľ si takisto vyhradzuje právo neuskutočniť plánovaný kurz, pokiaľ sa ani 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu záväzne neprihlásili viac ako 3 uchádzači. V tomto prípade bude už prihláseným účastníkom ponúknutý nový termín. Toto sa nevzťahuje na kurzy s označením Garantovaný termín.

6. Kurzy partnerov Poskytovateľa (Oracle, Cisco Systems, CITRIX, EMC, Hewlett-Packard, IBM, Internetový marketing, JBoss, Juniper, Networks, PMI, Red Hat Enterprise Linux, TOGAF, Sybase, Symantec, VMware) a ostatné kurzy nakúpené na základe požiadavky Objednávateľa sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Partnerov, resp. tretích strán, a bezplatné storno je obvykle minimálne 10 pracovných dní pred dátumom konania.

 
Storno podmienky a zmena termínu testu
1. Storno alebo presun konania testu je možné učiniť len e-mailom (info@gopas.sk), a to najneskôr 2 pracovné dni vopred do 15:30 hod.; pri Microsoft skúškach 7 pracovných dní pred naplánovaným termínom.

2. Presuny/storná u niektorých skúšok/testoch sú spojené s manipulačným poplatkom. Jeho výška je stanovená poskytovateľom skúšky/testu (Pearson Vue/Prometric, Kryterion/PSI). Poplatky, zvýšené o DPH, sú štandardne fakturované v eurách, prepočítané kurzom NBS ku dňu vystavenia dokladu.

3. O výške manipulačného poplatku alebo storno poplatku je účastník pred prevedením presunu/storna informovaný. V ostatných prípadoch je žiadosť o presun/storno automaticky vyhovené, ak sú dodržané podmienky pre presun/storno skúšky/testu.

 
Storno podmienky konferencií a seminárov

1. Bezplatné storno konferencie alebo seminára prijímame e-mailom (info@gopas.sk) minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom konferencie alebo seminára.

2. V prípade nedodržania lehoty podľa bodu 7.1 VOP, storno poplatky sa účtujú vo výške 100 % ceny konferencie vrátane DPH.

3. Zmena účastníka je bezplatná.

 
Garancie Poskytovateľa
1. Garancia získaných vedomostí ponúka možnosť určenú všetkým absolventom štandardných otvorených kurzov organizovaných Poskytovateľom v jeho interných priestoroch. Princíp tejto služby spočíva v možnosti zopakovania už absolvovaného kurzu, a to buď bezplatne, alebo v niektorých prípadoch za cenu študijných materiálov (e-kity, laby atď.), bez ktorých nie je možné kurz absolvovať, a testov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kurzu. Podmienkou je nutná registrácia do 30tich dní od posledného dňa konania absolvovaného školenia a absolvovanie náhradného školenia do 1 roku od absolvovania pôvodného školenia. Pri registrácii bude absolvent kurzu informovaný o cene študijných materiálov a testov, ktoré je potrebné dokúpiť.

2. Účastník služby Garancia nemá nárok na obedy zdarma a ani na učebné materiály. Účastník môže byť zaradený iba na kurz, ktorý nie je plne obsadený platiacimi účastníkmi. Poskytovateľ má právo tohto účastníka presunúť i v prípade, že mu bol termín potvrdený, pokiaľ sa na kurz dohlásia platiaci účastníci.

3. Vyššie v bode 8.1 uvedená Garancia nie je poskytovaná na Kurzy partnerov Poskytovateľa.

 
Ochrana autorských práv
1. Je výslovne zakázané zhotovovať akékoľvek audio a/alebo video nahrávky kurzu alebo konferencie. Pri porušení tohto zákazu môže byť účasť Objednávateľa na kurze/konferencii ukončená bez náhrady účastníckeho poplatku/vstupného na konferenciu.

2. Je výslovne zakázané používať bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akékoľvek logo alebo obrázky z webu Poskytovateľa alebo z obchodných ponúk. Za každé jednotlivé použitie loga alebo obrázku Poskytovateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, ktorá je splatná do 14 dní od jej uplatnenia u Objednávateľa zo strany Poskytovateľa, pričom právo na náhradu škody alebo inej ujmy zostáva uplatnením a úhradou zmluvnej pokuty nedotknuté.

 
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GOPAS SR, a.s. účinné od 1.3.2021