Základné informácie

Typy kurzov

IT školiace stredisko GOPAS ponúka vo svojich školiacich strediskách nasledovné typy kurzov:

 • bežné kurzy
 • skupinové kurzy
 • kurzy na mieru

Miesto konania kurzov

Väčšina kurzov prebieha v učebniach spoločnosti GOPAS v Bratislave, Prahe alebo Brne. 4D-center_web_kontakty.jpgTie sú označené GOPAS Bratislava, GOPAS Praha, resp. GOPAS Brno. Niektoré špecializované školenia sa vyučujú v školiacich strediskách našich partnerských firiem. V prípade, že sa školenie uskutoční mimo priestorov GOPAS budete na to včas upozornení. Kurzy je možné uskutočniť taktiež priamo u zákazníka prostredníctvom výkonnej mobilnej notebookovej učebne.

Ceny kurzov06.jpg

V cene je zahrnuté vyškolenie kvalifikovanými lektormi, autorizovanými pre daný typ školenia, študijné materiály (pokiaľ nie je v informáciách o kurze uvedené inak), vydanie certifikátu o absolvovaní kurzu, obed a občerstvenie počas prestávok.

Doba konania kurzu

Všetky kurzy konané v počítačovej škole začínajú štandardne o 9:00 a končia o 16:00.

Zľavy na kurzy

Na objednávky väčšieho množstva rovnakých či rôznych kurzov, zrealizované a uhradené naraz, sú poskytované nasledujúce zľavy odstupňované podľa celkového počtu dní, ktoré účastníci v kurzoch absolvujú.

Celkový počet dní trvania kurzov 1–5 6–12 13–20 21 a viac
Zľava z ceny 0 % 3 % 7 % 10 %

Prázdninové zľavy na kurzy

Pri objednávkach ľubovoľného množstva garantovaných kurzov konaných v období letných prázdnin (júl - august) ponúkame mimoriadne prázdninové zľavy odstupňované podľa celkového počtu dní, ktoré účastníci v kurzoch absolvujú. Zľavy na kurzy a prázdninové zľavy nie je možné kombinovať.

Celkový počet dní trvania kurzov 1–20 21–60 61–120 121 a viac
Zľava z ceny: 12 % 17 % 22 % 27 %

Zľavy sa nevzťahujú na kurzy AutoCAD, kurzy z HP Certified Professional Program a kurzy vzdelávacieho centra EDU Trainings, IBM a kurzy procesného  a projektového manažmentu.
Zľavy na MBS, Softwarový manažment, Manažerske zručnosti a SUN majú max. výšku 6%.
Zľavy Oracle sa riadia internou cenovou politikou spoločnosti Oracle.

Študijné materiály

Pre podporu kvality výučby dostávajú účastníci vo väčšine kurzov študijné materiály, ktoré im umožňujú venovať menej času zapisovaniu a viac času na praktické precvičovanie preberanej látky. Forma a rozsah sa líšia pri jednotlivých skupinách kurzov, a preto sú podrobnejšie informácie uvedené v príslušných kapitolách.

Doporučené ubytovanie

Pre účastníkov kurzov sme vytipovali niekoľko hotelov v prijateľných cenových reláciách, ktoré podľa nášho názoru spĺňajú požiadavky príjemného ubytovania v bezprostrednom dosahu našich priestorov. Na nasledujúcich stránkach nájdete kontakty a cenník jednotlivých zariadení v Bratislave.

Postup zaistenia účasti na kurze

 • Po prijatí objednávky odošle naše školiace stredisko každému prihlásenému účastníkovi pozvánku a objednávateľovi jednu faktúru alebo zloženku za všetkých účastníkov spolu.
 • Účastnícky poplatok musí byť pripísaný na účet alebo zaplatený v hotovosti najneskôr do dátumu uvedeného na pozvánke. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre iných záujemcov. V prípade oneskorenej platby zaniká rovnako nárok objednávateľa na už poskytnuté zľavy zo základnej ceny kurzov.
 • Iný termín a spôsob úhrady môže byť realizovaný jedine po dohode s obchodným oddelením na základe uzatvorenej zmluvy. Ak nebude platba prevodom pripísaná na účet firmy v deň zahájenia kurzu, vyhradzuje si GOPAS SR, a.s. právo požadovať doklad o bankovom prevode. Na základe úhrady účastníckeho poplatku bude objednávateľovi vystavená faktúra - daňový doklad.
 • Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, použitie výpočtovej techniky, študijné materiály a vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V cene kurzu je taktiež zahrnuté občerstvenie teplými a studenými nápojmi počas prestávok a obed priamo v budove školiaceho strediska.

Podmienky zrušenia účasti

 • Každé zrušenie účasti (storno) musí byť oznámené písomne (e-mailom). Všetky nižšie uvedené termíny sa vzťahujú k okamihu doručenia písomného zrušenia školiacemu stredisku.
 • Storno oznámené skôr ako 4 týždne pred zahájením kurzu je bezplatné a poplatok bude na požiadanie vrátený.
 • Storno oznámené skôr ako 2 týždne pred zahájením kurzu je taktiež bezplatné. Účastnícky poplatok sa však nevracia, ale oprávňuje k zrealizovaniu novej rezervácie účasti na rovnakom kurze v neskoršom termíne.
 • Pri storne oznámenom skôr ako 5 pracovných dní pred zahájením kurzu sa účastnícky poplatok nevracia. Avšak pre účasť na niektorom z neskorších kurzov rovnakého typu bude poskytnutá zľava vo výške 50 %.
 • Pri storne oznámenom neskôr ako 5 pracovných dní pred zahájením kurzu alebo pri neúčasti na kurze účastnícky poplatok prepadá, avšak nezaniká právo na odber autorizovaných materiálov.
 • Účastník môže v nutných prípadoch za seba poslať náhradníka. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník.
 • V prípade obojstrannej dohody medzi objednávateľom a školiacim strediskom môžu byť podmienky zrušenia účasti iné.
 • Pri kurzoch poriadaných partnerom (napr. HP, SUN, IBM a pod.) platia storno podmienky podľa pravidiel partnera.

Konanie kurzov

 • Školiace stredisko si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie, náhla práceneschopnosť lektora).
 • Školiace stredisko si rovnako vyhradzuje právo neuskutočniť plánovaný kurz, ak sa ani 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu záväzne neprihlásili viac ako 3 uchádzači. V takom prípade bude s už prihlásenými uchádzačmi dohodnutý nový termín konania kurzu (táto podmienka neplatí pre garantované termíny).