Základné informácie

Typy kurzov
IT školiace stredisko GOPAS ponúka nasledujúce typy kurzov:
  • štandardné otvorené kurzy s pevne danými osnovami
  • online kurzy LIVE/hybridné kurzy s pevne danými osnovami
  • kurzy na mieru podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov (možné aj online)

Kurzy zvyčajne prebiehajú prezenčnou formou, niektoré naše učebne sú navyše vybavené technológiou GTT (GOPAS Telepresence Training). Takéto školenia prebiehajú v špeciálne vybavených učebniach, ktoré umožňujú prepojenie viacerých lokalít v rámci jedného kurzu. V prípade záujmu sme schopní vybrané kurzy školiť aj online formou, v osobitných prípadoch tiež môžeme zabezpečiť online pripojenie jednotlivého účastníka na prezenčný kurz (tzv. Hybrid).

Online kurzy LIVE
Naše kurzy môžete absolvovať z pohodlia vášho domova. Je to veľmi jednoduché! Vyberiete si kurz z našej ponuky online kurzov, registrujete sa a my zatiaľ pripravíme všetko potrebné. Courseware bude nainštalovaný na GOPAS cloude alebo na fyzických počítačoch v učebniach. K tým sa účastníci môžu pripojiť pomocou vzdialenej plochy (RDP – Remote Desk). Náročnejšie školenia sa vysielajú v našej unikátnej GTT učebni.

S online formou školení máme osobné skúsenosti s veľmi pozitívnou spätnou väzbou. Veľmi dôležitá je tu interaktivita. Lektor používa tiež živé ukážky technológií, pracujete z pripraveného vlastného lab prostredia. Školiace študentské materiály sú v elektronickej forme a laby sa realizujú online pripojením na vzdialenú lokalitu.

Prečítajte si všeobecné informácie pre účastníkov Online kurzov LIVE »

Aktuálny zoznam Online kurzov LIVE nájdete TU.

Miesto konania kurzov
Prevažná väčšina kurzov sa koná v učebniach GOPAS v Bratislave, Prahe alebo Brne. Niektoré špecializované školenia sú realizované v školiacich strediskách našich partnerských firiem. Miesto ich konania je uvedené na našej webovej stránke pod termínom daného kurzu.

Kurzy je možné organizovať aj priamo u zákazníka, kedy výučba prebieha buď na vlastných zariadeniach alebo prostredníctvom výkonnej mobilnej notebookovej učebne.Ceny kurzov
Ceny školení vykonávaných kvalifikovanými lektormi, autorizovanými pre daný typ kurzu, zahŕňajú študijné materiály (ak nie je v informáciách o kurze uvedené inak), vydanie certifikátu o absolvovaní kurzu, obed, teplé a studené nápoje počas celého dňa. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Doba konania kurzu
Všetky kurzy konajúce sa v IT školiacom stredisku GOPAS SR štandardne začínajú o 9.00, končia o 16.00 a zahŕňajú 6 výučbových hodín. Počas výučby sú kratšie prestávky na občerstvenie a hodinová prestávka na obed. Všetci účastníci kurzov dostanú pred školením v GOPASe pozvánku s presnými pokynmi o čase a mieste konania školenia.

Zľavy na kurz
Zákazníci IT školiaceho strediska GOPAS môžu využiť nasledujúce typy zliav, ktoré sú počítané z katalógových cien štandardných otvorených kurzov.

Množstevná zľava
Celkový počet dní kurzu 1-5 6-12 13-20 21 a viac
Zľava z ceny 0 % 3 % 7 % 10 %

Vyššie uvedené zľavy sa nesčítavajú a vzťahujú sa len na kurzy pripravované IT školiacim strediskom GOPAS. Na kurzy z kategórií Automatizované testovanie, Business Objects, AWS, Cisco Systems, Citrix, HPE, ISTQB, JBOSS, RedHat, SAP, Veeam, F5, Check Point, Internetový marketing, Juniper Networks je poskytovaná maximálna zľava vo výške 6 %.

LAST MINUTE zľava
Jedná sa o časovo obmedzené zľavy na vybrané kurzy. Cena kurzov v ponuke Last minute je konečná, nemožno na ňu uplatniť ďalšie, vyššie uvedené zľavy.

Obchodným partnerom IT školiaceho strediska GOPAS sú poskytované zľavy na základe uzatvorených individuálnych zmlúv na aktuálny kalendárny rok.

Študijné materiály
Na podporu kvality výučby dostávajú účastníci na väčšine kurzoch študijné materiály, ktoré im umožňujú venovať menej času zapisovaním a viac času praktickému precvičovaniu preberanej látky. Forma a rozsah sa pri jednotlivých skupinách kurzov líši, a preto sú podrobnejšie informácie uvedené v detailoch jednotlivých kurzov.

Garancia získaných vedomostí
Garancia získaných vedomostí predstavuje exkluzívnu výhodu určenú všetkým absolventom štandardných otvorených kurzov organizovaných IT školiacim strediskom GOPAS v jeho interných priestoroch. Princíp tejto garancie spočíva v možnosti zopakovať si absolvovaný kurz ešte raz, a to úplne zdarma! Podrobnosti ku všetkým garanciám GOPAS nájdete TU.

V prípade, ak chcete znova absolvovať kurzy z oblasti EC-Council je nutné uhradiť 10 % z aktuálnej ceny kurzu.

Výnimka! Garancia vedomostí sa nevzťahuje na kurzy z týchto oblastí - Red Hat, IBM, VMware, VEAAM, Cisco, F5, Net app, AWS, ISTQB, Oracle.

Odporúčané ubytovanie
Pre účastníkov kurzov ponúkame niekoľko možností ubytovania v blízkosti nášho IT školiaceho strediska GOPAS na, podľa nášho názoru, vyhovujúcej úrovni.

Hotel Bratislava (www.hotelbratislava.sk) – 52 eur
Hotel Premium (www.hotel-premium.sk) – 67 eur
Hotel Nivy (www.hotelnivy.sk) – 70 eur

Podmienky zrušenia účasti
Každé zrušenie účasti (storno) musí byť oznámené písomne (e-mailom). Všetky nižšie uvedené termíny sa vzťahujú k okamihu doručenia písomného zrušenia IT školiacemu stredisku GOPAS.
  • Storno oznámené skôr než 4 týždne pred zahájením kurzu je bezplatné a poplatok bude na požiadanie vrátený.
  • Storno oznámené skôr než 2 týždne pred zahájením kurzu je rovnako bezplatné. Účastnícky poplatok sa však nevracia, ale oprávňuje k účasti na rovnakom kurze v neskoršom termíne.
  • Pri storne oznámenom skôr než 5 pracovných dní pred zahájením kurzu sa účastnícky poplatok nevracia. Pre účasť na niektorom z neskorších kurzov rovnakého typu bude poskytnutá zľava vo výške 50 %.
  • Pri storne oznámenom neskôr než 5 pracovných dní pred zahájením kurzu alebo pri neúčasti na kurze účastnícky poplatok prepadá, avšak nezaniká právo na odber autorizovaných materiálov.
  • Účastník môže v nutných prípadoch vyslať za seba náhradníka. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník.
  • V prípade obojstrannej dohody medzi objednávateľom a IT školiacim strediskom GOPAS môžu byť podmienky zrušenia účasti iné.
  • Pri kurzoch organizovaných partnerom (napr. HP, IBM a pod.) platia storno podmienky podľa pravidiel partnera.

Konanie kurzov

IT školiace stredisko GOPAS si vyhradzuje právo presunúť termíny konania kurzov z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektriny, náhle ochorenie lektora). IT školiace stredisko GOPAS si rovnako vyhradzuje právo neuskutočniť plánovaný kurz, ak sa ani 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu záväzne neprihlásili viac než 3 uchádzači. V tomto prípade bude s už prihlásenými dohodnutý nový termín konania kurzu (táto podmienka neplatí pre garantované termíny).