Základné informácie o ECDL

Čo je European Computer Driving Licence (ECDL)?

ECDL (European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) počítačových znalostí a zručností bežného používateľa počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený v 140 štátoch sveta.

ECDL

Systém ECDL je postavený na:
  • jednotných štandardoch znalostí a zručností vo vybraných oblastiach IT
  • jednotných pravidlách overovania znalostí a zručností
  • jednotnej administratíve, značke a pravidelnej kontrole kvality.

Systém ECDL vznikol ako odpoveď na
  • na problém trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie (digitálnu gramotnosť) a
  • na potrebu medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Systém ECDL bol na slovenský trh uvedený v roku 2004. V roku  2014 prešiel rozsiahlou aktualizáciou a pod dočasným označením „nové“ ECDL ponúka vyššiu flexibilitu, aktualizovaný obsah niektorých modulov, overovanie (certifikáciu) rozšírenú aj na ďalšie oblasti IT a tiež je možné zvoliť si kombinácie modulov podľa požiadaviek zamestnávateľa, študijných odborov alebo individuálneho plánu celoživotného vzdelávania.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov.

Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač v danej tematickej oblasti (module) preukázať vymedzujú tzv. sylaby modulu.

Záujemca sa môže rozhodnúť pre niektorý z medzinárodne odporúčaných profilov digitálnej spôsobilosti:

Digitálna gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním štyroch určených štandardizovaných testov zo 4 modulov na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate (do roku 2015 Cerifikátu ECDL Štart, ak boli úspešne absolvované štyri testy z ľubovoľných 4 modulov). Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálna kvalifikovanosť, t.j. schopnosť efektívne využívať vyššie základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním siedmich štandardizovaných testov zo 7 modulov na základnej úrovni (štyroch určených a troch zvolených) a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate (do roku 2015 Certifikátu ECDL). Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálna odbornosť, t.j. schopnosť využívať vybrané informačné technológie na profesionálnej úrovni, sa preukazuje úspešným absolvovaní troch štandardizovaných testov z 3 modulov na pokročilej úrovni a potvrdzuje sa vydaním  ECDL Profile Certificate (do roku 2016 aj Certifikátu ECDL Expert). Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť.

Okrem toho, sa  môže záujemca rozhodnúť postupne individuálne voliť moduly podľa svojej potreby alebo napríklad požiadavky zametnávateľa a tiež získať o úspešne vykonaných skúškach medzinárodné potvrdenie ECDL Profile Certificate a aj neštandardným postupom prípadne dosiahnuť niektorý z odporúčaných profilov.

Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Na Slovensku je ich niekoľko desiatok, ale testy je možné absolvovať aj v hociktorom zahraničnom akreditovanom testovacom centre. Tým je zaručená potrebná medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).