Moduly, profily a certifikáty

Digitálna zručnosť je podľa Európskej komisie základnou zručnosťou, ktorú potrebuje každý z nás pre život a prácu. Zahŕňa efektívne používanie informačných technológií na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu a tvorí ju ovládanie hlavných počítačových aplikácií ako textový a tabuľkový procesor, databázy, ale aj ukladanie a riadenie informácií, porozumenie príležitostiam a rizikám, ktoré sú spojené s internetom a komunikáciou prostredníctvom elektronických médií.    

Certifikačný systém ECDL overuje úroveň digitálnych zručností prostredníctvom skúšok na dvoch stupňoch náročnosti.

Skúšky je možné vykonať z nasledovných modulov (tematických oblastí):

Skupina modulov Base
(základné moduly)
Skupina modulov Standard
(rozšírenie základu)
Skupina modulov Advanced
(pokročilé moduly)
M2 Základy práce s
počítačom
M5  Používanie databáz AM3 Pokročilá práca s textom
M3 Spracovanie textu M6  Prezentácia AM4 Pokročilá práca s tabuľkami
M4 Tabuľkový kalkulátor M9  Práca s obrázkami a grafikou AM5 Pokročilá práca s databázou
M7 Základy práce online M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT AM6 Pokročilá práca s prezentáciou

Rozsah znalostí a zručností, ktoré sa v danej tematickej oblasti (module) vyžadujú, obsahuje  sylabus príslušného modulu. Overovanie znalostí a zručností opísaných v príslušnom sylabe sa vykonáva prostredníctvom skúšky (testu) z praktických otázok a úloh.

Skúška sa vykonáva v konkrétnom softvérovom prostredí - softvérovej platforme, t.j. kombinácií softvérových produktov, napr. v MS Windows 7 SK a v MS Office 2010 SK alebo LibreOffice 4.x SK.

Príklady testovacích úloh základnej aj pokročilej úrovni nájdete vo vzorových testoch ECDL. Sú k dispozícii v slovenskom jazyku, na pokročilej úrovni v anglickom jazyku.

Vybrať si môžete odporúčanú kombináciu modulov, teda niektorý profil ECDL, alebo si vytvoriť kombináciu modulov podľa vlastného výberu (individuálny profil ECDL), a po úspešnom absolvovaní skúšok získať certifikát.

Profily ECDL vedú k získaniu konkrétnej úrovne digitálnych zručností (digitálna gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť, digitálna odbornosť) a sú nasledovné:

ECDL Base  -  profil "Digitálna gramotnosť"

je profil na overovanie základnej počítačovej gramotnosti. Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 3 roky.

Sylaby ECDL-skupina Base a Standard

Po úspešnom zvládnutí skúšok získate ECDL Profile Certificate - medzinárodný doklad so súpisom všetkých úspešne absolvovaných skúšok  a vyjadrením o dosiahnutí digitálnej gramotnosti (do roku 2015 Certifikát ECDL Štart).

ecdl_digitalna-gramotnost.png

ECDL Standard  -  profil "Digitálna kvalifikovanosť"

je profil na overovanie rozšírenej digitálnej zručnosti, tzv. digitálnej kvalifikovanosti. Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base a skúšky z troch uchádzačom zvolených modulov skupiny Standard. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 3 roky.

Sylaby ECDL skupina Base a Standard


Po úspešnom absolvovaní skúšok získate ECDL Profile Certificate - medzinárodný doklad so súpisom všetkých úspešne absolvovaných skúšok a vyjadrením o dosiahnutí digitálnej kvalifikovanosti (do roku 2015 Certifikát ECDL).

ecdl_digitalna-kvalifikovanost.png

ECDL Expert  -  profil "Digitálna odbornosť"

je profil na overovanie pokročilej digitálnej zručnosti. Na ješho získanie sa vyžadujú skúšky z troch vami zvolených modulov skupiny Advanced. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 3 roky.

Detailné požiadavky na znalosti a zručnosti z oblasti informačných technológií na pokročilej úrovni definujú sylaby ECDL skupina Advanced

Po úspešnom absolvovaní skúšok na pokročilej úrovni získate ECDL Profile Certificate - medzinárodný doklad so súpisom úspešne absolvovaných skúšok a vyjadrením o nadobudnutí digitálnej odbornosti (prípadne starší typ certifikátu ECDL Expert).

ecdl_digitalna-odbornost.png


ECDL Individuálny profil

Pri tvorbe individuálneho profilu si môžete zvoliť jeden alebo viac modulov z rôznych skupín modulov (Base, Standard, Advanced). Skúšky môžete vykonávať podľa svojich potrieb a tak si vzdelanie postupne rozširovať. O  vydanie ECDL Profile Certificate, medzinárodného dokladu o úspešne vykonaných skúškach, môžete požiadať kedykoľvek, dokonca po každej absolvovanej skúške. Po naplnení podmienok pre niektorý zo štandardných profilov ECDL, budete mať na certifikáte automaticky uvedenú aj dosiahnutú úroveň digitálnych zručností (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).

ecdl_individualny-profil.png