Skúšky

Overovacie skúšky resp. testy sa zostavujú z Bázy otázok a testov (Question and Test Base, QTB), ktorá je jednotná na celom svete. Zostavuje a schvaľuje ju ECDL-F. Je to utajený súbor všetkých otázok resp. úloh, ktoré sa môžu na skúške vyskytnúť a podlieha lokalizácii pre konkrétne jazykové a kultúrne prostredie. Za lokálnu verziu QTB zodpovedá národný garant, na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Pre každý modul si môžete zvoliť tzv. softvérovú platformu  (softvérové produkty podľa aktuálnej ponuky testovacích centier), na ktorej chcete skúšku absolvovať (napr. rôzne verzie Windows, produktov MS Office a pod.).

Skúšky je možné absolvovať v ľubovoľnom poradí, v rôznych testovacích centrách, prípadne aj v rôznych štátoch.

Skúšky z modulov skupiny Base a Standard obsahujú 30 až 40 otázok/úloh. Test trvá maximálne 45 minút. Aby bol uchádzač úspešný, musí získať minimálne 75% z možného počtu bodov.
Skúšky modulov skupiny Advanced obsahujú 20 otázok/úloh s viacerými podúlohami. Test trvá maximálne 60 minút. Aby bol uchádzač úspešný, musí získať minimálne 75% z možného počtu bodov.
 
Na vykonanie skúšok ECDL je potrebný ľubovoľný index systému ECDL, ktorý vás oprávňuje prihlásiť sa na skúšky z istého počtu modulov - 1, 4, 7, ľubovoľný počet - alebo v niektorých štátoch, doklad o elektronickej registrácii. Ceny za indexy sú jednotné pre celé Slovensko. Ceny za skúšky nie sú stanovené centrálne, a preto sa môžu v rôznych testovacích centrách líšiť.