Indexy

Index je dokladom o registrácii uchádzača do systému ECDL a o postupe uchádzača v absolvovaní predpísaných skúšok. Oprávňuje ho prihlásiť sa v akreditovanom testovacom centre ECDL na vykonanie testov. Do indexu sa zapisujú len úspešne vykonané skúšky z modulov vybraného programu. Index si uchádzač zakupuje pri registrovaní sa do systému ECDL alebo pred prihlásením sa na skúšky v systéme ECDL.

Typ indexu sa odporúča vyberať napr. podľa predpokladaného počtu alebo skladby modulov, z ktorých by uchádzač chcel vykonať skúšky.

Index platí 3 roky odo dňa konania prvej skúšky ECDL. Môžu sa vykonávať v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo vo viacerých akreditovaných testovacích centrách, a to i v rôznych krajinách. Index ECDL je platný vo všetkých zapojených štátoch.

Dostupné indexy systému "New" ECDL:

Index ECDL Profile   
s oprávnením vykonať  skúšky z ľubovoľného počtu  modulov. Platí až 4 roky. Index je odporúčaný pre záujemcov o profil ECDL Standard.

Index ECDL Set   
s oprávnením vykonať  skúšky zo siedmich modulov. V tomto indexe sú 3 moduly povinné (a teda predznačené) a 4 voliteľné. Index je odporúčaný pre záujemcov o profil ECDL Standard.

Index ECDL Quatro   
s oprávnením vykonať skúšky zo štyroch ľubovoľných modulov vo vybranej úrovni náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). Index je odporúčaný pre záujemcov o profil ECDL Base alebo ECDL Profile.

Index ECDL Single   
s oprávnením vykonať skúšku z jedného ľubovoľného modulu vo vybranej úrovni náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). Tento index platí 1 rok. Index je odporúčaný pre záujemcov, ktorí chcú skúšky vykonať jednotlivo.

Uchádzači môžu pri prihlasovaní sa na skúšky využiť aj predchádzajúce verzie Indexov ECDL, ktoré sú ešte platné. Vydané indexy ECDL Expert možno využiť ako Index ECDL Quatro.

Ukážka vnútorných strán nových indexov:

ecdl_indexy.png

  • Uchádzač má právo zakúpiť si index samostatne u ľubovoľného predajcu v SR. V SR sú predajcami indexov len akreditované testovacie centrá.
  • Pri predaji musí byť index jeho predajcom personifikovaný, t. j. musí obsahovať: požadované osobné údaje uchádzača a jeho podpis tak, aby bola zaistená jeho neprenositeľnosť na inú osobu, pečiatku a podpis manažéra testovania ATC, ktoré index personifikovalo.
  • Uchádzač môže požiadať Kanceláriu ECDL o vydanie duplikátu indexu. Duplikát oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie systému ECDL.
  • Záznamy o úspešne absolvovaných skúškach k dátumu vydania duplikátu vyplní do duplikátu Kancelária ECDL.