Fakturačné údaje

 

názov spoločnosti: GOPAS SR, a.s.
sídlo spoločnosti: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 
Bratislava, 821 02
IČO: 35881674
DIČ: 2021800704
IČ DPH: SK2021800704
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1816300051/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0018 1630 0051
SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3308/B, dňa 07.04.2004